வியாழன், 14 அக்டோபர், 2004

சார்பு


உண்ணக் கனியும்
ஓய்ந்திருக்க நிழலும்
கூட்டுக்கு இடமும்
கொடுத்தது மரம்
விதையைச் சுமந்து
விண்ணில் பறந்து
மண்ணில் விதைத்து
மரத்தை வார்த்தது
பறவை.


கருத்துகள் இல்லை: