சனி, 19 மே, 2007

சற்றே இழு

பூமிக் கோளமே!
நீ
உன் ஈர்ப்பு விசையால்
மேலேயுள்ள
பொருள்களையெல்லாம்
கீழே
இழுக்கும்
வலிமை பெற்றுள்ளாய்...
அந்த
அற்புத விசையை
சற்றே
பிரயோகித்து
மேலே..மேலே
அசுர வேகத்தில்
ஏறிக் கொண்டே
செல்கிற
விலைவாசி அசுரனை
கொஞ்சம்
கீழே
இழுத்துப்
போடேன்,
பார்க்கலாம்!

வெள்ளி, 18 மே, 2007

கொடியது

கொடியது

கொடியது எது?
கற்றல்.
அதனினும் கொடியது?
ஆண்டுக் கணக்கில்
வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில்
நிற்றல்.

மழை

சட்ட விரோதமாக
கூடிய
மேகக் கூட்டங்களை
கலைக்க
இயற்கை
மின்னல்
சாட்டைகளை
வீசிய பொழுது
அவற்றின்
கண்களிலிருந்து
பொழிந்த
நீர்