சனி, 22 டிசம்பர், 2012

கனவுகள்

கனவுகளைக்
கெட்டியாகப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்
ஏனெனில்
கனவுகள் மரணித்தால்
வாழ்க்கை
இறக்கை    ஒடிந்த
பறக்கவியலா
பறவை.
கனவுகளைக்
கெட்டியாகப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்.
கனவுகள் போய்விட்டால்
வாழ்க்கை
உறைந்த பனிமூடிய
தரிசு நிலம்.
                  -------லேங்க்ஸ்டன் ஹியுக்ஸ்    

கருத்துகள் இல்லை: