திங்கள், 8 நவம்பர், 2004

எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்

எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
பாலமாய் சில பேர்கள்
பாதையாய் சில பேர்கள்
பாதமாய் சில பேர்கள்
பாடமாய் சில பேர்கள்
பாவமாய் சில பேர்கள்
பாரமாய் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
சுகமாய் சில பேர்கள்
சுழலில் சில பேர்கள்
சுவடாய் சில பேர்கள்
சுடராய் சில பேர்கள்
சுவராய் சில பேர்கள்
சுமையாய் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
வீணாய் சில பேர்கள்
வீணையாய் சில பேர்கள்
விதையாய் சில பேர்கள்
வேராய் சில பேர்கள்
விழுதாய் சில பேர்கள்
விசையாய் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே
அனலாய் சில பேர்கள்
அலையாய் சில பேர்கள்
அமிழ்தாய் சில பேர்கள்
அரவமாய் சில பேர்கள்
அர்த்தமுடன் சில பேர்கள்
அடங்காமல் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
இசையாக சில பேர்கள்
இடியாக சில பேர்கள்
இனிப்பாக சில பேர்கள்
இழிவாக சில பேர்கள்
இல்லாமல் சில பேர்கள்
இயலாமல் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
வளமாக சில பேர்கள்
வறட்சியிலே சில பேர்கள்
வருத்தமுடன் சில பேர்கள்
வஞ்சகராய் சில பேர்கள்
வாழ்வதற்கு சில பேர்கள்
வாடவென்றே சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
மழையாய் சில பேர்கள்
மரமாய் சில பேர்கள்
மடமாய் சில பேர்கள்
மதத்தில் சில பேர்கள்
மண்ணாய் சில பேர்கள்
மண்டியிட்டு சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
ஏமாற சில பேர்கள்
ஏமாற்ற சில பேர்கள்
ஏணியாய் சில பேர்கள்
எத்தராய் சில பேர்கள்
ஏற்றத்தில் சில பேர்கள்
ஏக்கத்தில் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
கனலாய் சில பேர்கள்
கரும்பாய் சில பேர்கள்
புனலாய் சில பேர்கள்
புயலாய் சில பேர்கள்
புகழில் சில பேர்கள்
பொருளற்று சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
நாயாய் சில பேர்கள்
நரியாய் சில பேர்கள்
நடைப் பிணமாய் சில பேர்கள்
தாயாய் சில பேர்கள்
தரித்திரத்தில் சில பேர்கள்
தரிசாக சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
நாதமாய் சில பேர்கள்
நரகத்தில் சில பேர்கள்
வேதமாய் சில பேர்கள்
வெட்டியாய் சில பேர்கள்
பேதையாய் சில பேர்கள்
பேரின்றி சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.
சரித்திரமாய் சில பேர்கள்
சத்தியமாய் சில பேர்கள்
சக்தியுடன் சில பேர்கள்
சருகாக சில பேர்கள்
சலிப்பில் சில பேர்கள்
சஞ்சலத்தில் சில பேர்கள்
எத்தனை விதமாய் மனிதர்கள்
எத்தனை ரகங்கள் அவர்களிலே.

கருத்துகள் இல்லை: