சனி, 19 மே, 2007

சற்றே இழு

பூமிக் கோளமே!
நீ
உன் ஈர்ப்பு விசையால்
மேலேயுள்ள
பொருள்களையெல்லாம்
கீழே
இழுக்கும்
வலிமை பெற்றுள்ளாய்...
அந்த
அற்புத விசையை
சற்றே
பிரயோகித்து
மேலே..மேலே
அசுர வேகத்தில்
ஏறிக் கொண்டே
செல்கிற
விலைவாசி அசுரனை
கொஞ்சம்
கீழே
இழுத்துப்
போடேன்,
பார்க்கலாம்!

கருத்துகள் இல்லை: