வெள்ளி, 18 மே, 2007

கொடியது

கொடியது

கொடியது எது?
கற்றல்.
அதனினும் கொடியது?
ஆண்டுக் கணக்கில்
வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில்
நிற்றல்.

கருத்துகள் இல்லை: