சனி, 21 ஜனவரி, 2006

ஒன்று மற்றொன்றாக

விதையின்
விரிவு
மரம்.
மரத்தின்
சுருக்கம்
விதை.

கருத்துகள் இல்லை: